Stacja doświadczalna

stacja-doswiadczalna_300x300Chcesz uświet­nić imprezę dla dzieci, festyn czy lokalne święto? Pro­po­nu­jemy Mobilne Sta­no­wi­sko Popu­lar­no­nau­kowe.

Przy­je­dziemy pod wska­zany adres i roz­sta­wimy tele­skopy oraz namiot doświad­czeń, w któ­rym każdy chętny będzie mógł samo­dziel­nie prze­pro­wa­dzić wiele nie­zwy­kłych eks­pe­ry­men­tów i obser­wa­cji. Wyja­śnimy wszyst­kie wąt­pli­wo­ści, lecz z pew­no­ścią spo­wo­du­jemy powsta­nie kolej­nych pytań!

Koszt: 600 zł + dojazd (zależne od odle­gło­ści).

 

Zaję­cia pro­wa­dzi: Szy­mon Pitek