Rozbudowa Obserwatorium – umowa podpisana!

Zamieszczony przez w dniu 14 kwietnia 2019

Rozbudowa Obserwatorium – umowa podpisana!

8 kwiet­nia 2019 roku bur­mistrz Mia­sta i Gminy Nie­po­ło­mice Roman Ptak oraz pre­zes firmy Sam­son sp. z o.o. Adam Licho­ro­biec pod­pi­sali umowę na prze­bu­dowę Mło­dzie­żo­wego Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nego w Nie­po­ło­mi­cach.

Teraz czeka nas kolejny etap czyli prace budow­lane. Do ist­nie­ją­cego budynku Pla­ne­ta­rium dołą­czony zosta­nie par­te­rowy obiekt z kopułą. Wyko­rzy­stany zosta­nie natu­ralny spa­dek terenu, dzięki czemu uda się uzy­skać cie­kawą archi­tek­to­nicz­nie i efek­towną bryłę budynku. A w nim prócz Pla­ne­ta­rium znajdą się sale dydak­tyczne, pra­cow­nie, sala kon­fe­ren­cyjna, kopuła z tele­sko­pem, miej­sca noc­le­gowe dla uczest­ni­ków zajęć, jadal­nia, pomiesz­cze­nia biu­rowe. Na dachu przy­go­to­wany zosta­nie taras obser­wa­cyjny.

Cał­ko­wita war­tość pro­jektu to ponad 11,4 mln zł. Gmina Nie­po­ło­mice otrzy­mała na ten cel ponad 5,7 mln zł dofi­nan­so­wa­nia w ramach Regio­nal­nego Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Woje­wódz­twa Mało­pol­skiego na lata 2014–2020.

 

Para­me­try tech­niczne obiektu:

  • powierzch­nia cał­ko­wita: 1683 metry kwa­dra­towe,
  • powierzch­nia użyt­kowa: 1434 metry kwa­dra­towe,
  • kuba­tura: 6555 metrów sze­ścien­nych.

 

Zakoń­cze­nie robót pla­no­wane jest na 30 lipca 2020 roku!

Pro­jekt jest reali­zo­wany w ramach dzia­ła­nia 11.1.2. Rewi­ta­li­za­cja Miast Śred­nich i Małych – Regio­nal­nego Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Woje­wódz­twa Mało­pol­skiego na lata 2014–2020.

 

Domi­nik Paster­nak
Dyrek­tor Mło­dzie­żo­wego Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nego

 

 

 

 

 

 

fot. Łukasz Maśla­niec