Koło astronomiczne

astronomiczne-kolo_duzi_300x300Jeśli Obser­wa­to­rium to astro­no­mia, jeśli astro­no­mia w Nie­po­ło­mi­cach to zaję­cia pozasz­kolne dla uczniów czyli nasze koła astro­no­miczne!

Zaję­cia pro­wa­dzone są w gru­pach według wieku i poziomu wie­dzy uczest­ni­ków.

Grupy star­sze sku­piają mło­dzież z gim­na­zjum, szkół śred­nich, a nawet stu­den­tów, któ­rzy pozo­stali z nami nadal pomimo zakoń­cze­nia edu­ka­cji pod­sta­wo­wej.

Grupy młod­sze sku­piają mło­dzież szkół pod­sta­wo­wych, która zaczyna dopiero swoją przy­godę z astro­no­mią i naukami przy­rod­ni­czymi.

 

 

 

 

 

Do dys­po­zy­cji uczest­ni­ków zajęć odda­jemy:

 • tele­skopy,
 • lunetki,
 • lor­netki,
 • cyfrowe i ana­lo­gowe apa­raty foto­gra­ficzne,
 • kamery CCD,
 • spe­cja­li­styczne fil­try obser­wa­cyjne,
 • spek­tro­skopy,
 • pra­cow­nię kom­pu­te­rową oraz dostęp do Inter­netu umoż­li­wia­jący m. in pracę na zdal­nie ste­ro­wa­nych dużych tele­sko­pach.

 

Dodat­kowo zaję­cia wszyst­kich grup astro­no­micz­nych czę­sto odby­wają się w Pla­ne­ta­rium, które sta­nowi wspa­niałe narzę­dzie do nauki orien­ta­cji na nie­bie i roz­po­zna­wa­nia gwiaz­do­zbio­rów. Dzięki temu miej­scu możemy symu­lo­wać wygląd noc­nego nieba nawet, gdy pogoda pod­czas zajęć nie pozwala na jego praw­dziwe obser­wa­cje.

Mło­dzież uczest­ni­cząca w zaję­ciach może brać udział w wyjaz­dach obser­wa­cyj­nych orga­ni­zo­wa­nych do miejsc, w któ­rych nocne niebo jest naprawdę ciemne.
W okre­sie waka­cji oraz ferii zimo­wych orga­ni­zu­jemy dłuż­sze obozy obser­wa­cyjne.

 

Na zaję­ciach nauczysz się mię­dzy innymi:
 • wspo­mnia­nego już powy­żej roz­po­zna­wa­nia gwiaz­do­zbio­rów w róż­nych porach roku,
 • jak powstał i zmie­niał się Układ Sło­neczny,
 • czym róż­nią się oraz w czym są do sie­bie podobne pla­nety Układu Sło­necz­nego,
 • jak dzia­łają gwiazdy i z czego są zbu­do­wane,
 • czym są galak­tyki, mgła­wice i gro­mady gwiazd,
 • czym różni się galak­tyka od Drogi Mlecz­nej 🙂
 • jak zbu­do­wane są komety i dla­czego tak rzadko możemy je obser­wo­wać bez uży­cia tele­sko­pów,
 • jak powstają i jaki jest prze­bieg zaćmień Słońca i Księ­życa,
 • czym zaj­mują się kosmo­nauci prze­by­wa­jący w Mię­dzy­na­ro­do­wej Sta­cji Kosmicz­nej,
 • jak dzia­łają rakiety kosmiczne i jak szybko się poru­szają,
 • dla­czego Księ­życ “patrzy” na nas cią­gle tą samą stroną,
 • … i wielu, wielu innych rze­czy!

 

Prócz tego nie zabrak­nie:
 • obser­wa­cji przez lunety i tele­skopy,
 • uczest­nic­twa w ogól­no­świa­to­wych – spo­łecz­no­ścio­wych i uczniow­skich pro­jek­tach astro­no­micz­nych,
 • wyjaz­dów i wycie­czek,
 • kon­kur­sów,
 • a przede wszyst­kim roz­mów – w któ­rych posta­ramy się odpo­wie­dzieć na wszyst­kie Wasze kosmiczne pyta­nia!

 

Zaję­cia pro­wa­dzą: Tymon Kret­sch­mer, Łukasz Maśla­niec, Domi­nik Paster­nak, Grze­gorz Sęk.

Zaję­cia astro­no­miczne dla naj­młod­szych pro­wa­dzi: Monika Maśla­niec.

 

Opłaty za nasze zaję­cia są dobro­wolne i tra­fiają na rzecz Rady Rodzi­ców dzia­ła­ją­cej przy Obser­wa­to­rium.