Klub Wychowanka

logo-kwmoaSto­wa­rzy­sze­nie KW MOA zrze­sza osoby, które kie­dy­kol­wiek uczest­ni­czyły w zaję­ciach i obo­zach orga­ni­zo­wa­nych przez Mło­dzie­żowe Obser­wa­to­rium Astro­no­miczne w Nie­po­ło­mi­cach.

Celem naszego Klubu jest sze­rze­nie wie­dzy i kul­tury nauko­wej, w szcze­gól­no­ści wie­dzy astro­no­micz­nej. Łączy nas zami­ło­wa­nie do astro­no­mii, jako doro­śli absol­wenci MOA ruszy­li­śmy jed­nak róż­nymi ścież­kami- są wśród nas stu­denci eko­no­mii, archi­tek­tury, fizyki, medy­cyny, inży­nie­rzy, pry­watni przed­się­biorcy. Chcemy wyko­rzy­stać naszą róż­no­rod­ność, różne doświad­cze­nia w celu sze­rze­nia wie­dzy i kul­tury nauko­wej.
Cele te zamie­rzamy reali­zo­wać poprzez orga­ni­za­cję szko­leń, warsz­ta­tów, poka­zów, pre­lek­cji, kon­kur­sów, obo­zów, wyjaz­dów. Naszym celem jest też inte­gra­cja absol­wen­tów MOA, zacie­śnia­nie nauko­wych więzi i swo­bodna wymiana idei.

Do Klubu może wstą­pić każda peł­no­let­nia osoba, która kie­dy­kol­wiek uczest­ni­czyła w zaję­ciach i wyjaz­dach orga­ni­zo­wa­nych przez MOA – wystar­czy zgło­sze­nie woli poprzez wypeł­nie­nie for­mu­la­rza i opła­ce­nie składki człon­kow­skiej.