Aktualności

Co słychać na blogu Obserwatorium?

Zamieszczony przez w dniu 22 czerwca 2017

Co słychać na blogu Obserwatorium?

Jakiś czas temu do Obser­wa­to­rium tra­fiły zestawy edu­ka­cyjne przy­go­to­wane przez Cen­trum Nauki Koper­nik oraz firmę Boeing. Świetna sprawa! Dzięki walizce o nazwie “Kon­struk­to­rzy Marzeń” na naszych zaję­ciach wkra­czamy w nowy świat eks­pe­ry­men­tów, które z kolei wpro­wa­dzają nas w zagad­nie­nia aero­dy­na­miki. I nie tylko! Zer­k­nij­cie czym się już zaj­mo­wa­li­śmy.

Czytaj dalej...

Dzień Dziecka z Nauką” – za nami

Zamieszczony przez w dniu 04 czerwca 2017

“Dzień Dziecka z Nauką” – za nami

Choć kilka dni wcze­śniej niebo nad Nie­po­ło­mi­cami było zde­cy­do­wa­nie desz­czowe, to 28 maja pogoda dopi­sy­wała od samego początku. Jak się póź­niej oka­zało, była to świetna zachęta dla całych rodzin, które tłum­nie przy­były do parku miej­skiego. Można tutaj było wziąć udział w Dniu Dziecka z Nauką i w pełni czer­pać z boga­tej oferty atrak­cji nauko­wych i tech­nicz­nych, prze­wa­żały eks­pe­ry­menty na wesoło. Wspól­nie z mło­dymi naukow­cami z Klubu Mło­dego Odkrywcy Nuc­leus z Kra­kowa bada­li­śmy ...

Czytaj dalej...

Wojewódzki konkurs na referat 2016/2017 – gimnazja – FINAŁ

Zamieszczony przez w dniu 02 czerwca 2017

Wojewódzki konkurs na referat 2016/2017 – gimnazja – FINAŁ

Zakoń­czy­li­śmy kon­kurs na refe­rat z zakresu astro­no­mii i astro­nau­tyki dla szkół gim­na­zjal­nych. 2 czerwca 2017 roku w Mło­dzie­żo­wym Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nym odbyło  się Woje­wódz­kie Mło­dzie­żowe Semi­na­rium Astro­no­miczno – Astro­nau­tyczne.       Oto zwycięzcy Konkursu:   I miej­sce – Prze­my­sław Kowa­lik – Publiczne Gim­na­zjum w Łabo­wej II miej­sce – Łukasz Świ­gut – Publiczne Gim­na­zjum w Łabo­wej III miej­sce – Ange­lika Wrzęp­ska – Publiczne Gim­na­zjum w Zabo­ro­wie IV miej­sce – Klara...

Czytaj dalej...

Dzień Odkrywców w Rzeszowie – 27 maja 2017

Zamieszczony przez w dniu 29 maja 2017

Dzień Odkrywców w Rzeszowie – 27 maja 2017

Barw­nie, naukowo i rado­śnie - te trzy hasła dobrze oddają prze­bieg ósmego Inte­rak­tyw­nego Pik­niku Wie­dzy, jaki odbył się w Rze­szo­wie w sobotę 27 maja w godzi­nach od 11 do 18. Natura dostro­iła się do ocze­ki­wań zwie­dza­ją­cych i nie­liczne chmury tylko na krót­kie chwile prze­szka­dzały w obser­wa­cjach Słońca. Przy oby­dwu naszych tele­sko­pach gro­ma­dziły się kolejki chęt­nych, wśród któ­rych były osoby w każ­dym wieku. Słońce też nie zawio­dło, świet­nie widoczna była grupa plam na zachod­nim brzegu...

Czytaj dalej...

Kosmiczna Noc w Bibliotece (w ramach 26. Dni Niepołomic)

Zamieszczony przez w dniu 28 maja 2017

Kosmiczna Noc w Bibliotece (w ramach 26. Dni Niepołomic)

  Wszyst­kich, któ­rzy lubią książki i kosmos ser­decz­nie zapra­szamy do spę­dze­nia Kosmicz­nej Nocy w Biblio­tece Publicz­nej w Nie­po­ło­mi­cach przy ulicy Bocheń­skiej 26. Zapra­szamy w sobotę, 3 czerwca o godzi­nie 18:00.       W pro­gra­mie prze­wi­dziano: zaję­cia warsz­ta­towe dla dzieci, pre­zen­ta­cję wystawy na temat kosmicz­nych moty­wów w lite­ra­tu­rze, inte­re­su­jący wykład na temat “Astro­no­mii Woj­skiego” z “Pana Tade­usza” Adama Mic­kie­wi­cza, gdy pogoda dopi­sze – uczest­nicy będą...

Czytaj dalej...

26. Dni Niepołomic w Obserwatorium

Zamieszczony przez w dniu 28 maja 2017

26. Dni Niepołomic w Obserwatorium

Pod­czas zbli­ża­ją­cych się Dni Nie­po­ło­mic otwie­ramy swoje podwoje. Ser­decz­nie zapra­szamy do odwie­dze­nia Obser­wa­to­rium, w któ­rym przy­go­to­wa­li­śmy sze­reg atrak­cji astro­no­micz­nych i popu­lar­no­nau­ko­wych.         Oto co pro­po­nu­jemy: Na tere­nie Obser­wa­to­rium (ul. Miko­łaja Koper­nika 2):   SEANSE W PLANETARIUM pią­tek (2 czerwca): godziny –  18:00 | 19:00 sobota, nie­dziela (3–4 czerwca): godziny – 15:00 | 16:00 | 18:00 | 19:00 oraz seanse dla naj­młod­szych dzieci: godziny – 14:00 | 17:00  ...

Czytaj dalej...

Spojrzenie w czerwcowe niebo 2017

Zamieszczony przez w dniu 27 maja 2017

Spojrzenie w czerwcowe niebo 2017

Adam Micha­lec, Gazeta Nie­po­ło­micka, czer­wiec 2017 „Czer­wiec po desz­czo­wym maju – czę­sto dżdży­sty w naszym kraju” - tak mówi sta­ro­pol­skie przy­sło­wie odno­śnie aury, a ponadto to okres naj­dłuż­szych pra­co­wi­tych dni oraz dłu­gich świ­tów i zmierz­chów dogod­nych dla tego­rocz­nych ostat­nich wio­sen­nych spa­ce­rów, szcze­gól­nie w okre­sie XXVI Dni Nie­po­ło­mic, które odbędą się w dniach 2–4 czerwca, oraz święta Bożego Ciała w dniu 15 czerwca. Mamy zatem krót­kie cie­płe noce, które co prawda  nie sprzy­jają...

Czytaj dalej...

Spacerkiem po nieboskłonie” | czerwiec 2017

Zamieszczony przez w dniu 27 maja 2017

„Spacerkiem po nieboskłonie” | czerwiec 2017

Adam Micha­lec, Gazeta Nie­po­ło­micka W czerwcu, poświata po póź­nym zacho­dzie Słońca, oraz w rów­nej mie­rze świa­tła miej­skie, prze­szka­dzają nam w dostrze­że­niu nawet jasnych gwiazd. Tym nie mniej, kon­ty­nu­ujemy wie­czorny spa­cer po nie­bie. Dopiero dobrze po godzi­nie 22, patrząc w kie­runku pół­noc­nym dostrze­żemy wysoko Gwiazdę Polarną w gwiaz­do­zbio­rze Małej Niedź­wie­dzicy oraz jego część, zło­żoną z naj­ja­śniej­szych gwiazd,  two­rzącą Mały Wóz, który z kolei opla­tany jest...

Czytaj dalej...

Wojewódzki konkurs na referat 2016/2017 – gimnazja – wyniki

Zamieszczony przez w dniu 25 maja 2017

Wojewódzki konkurs na referat 2016/2017 – gimnazja – wyniki

Kolejny etap Kon­kursu na refe­rat z zakresu astro­no­mii i astro­nau­tyki dla szkół gim­na­zjal­nych został dzi­siaj zakoń­czony. Komi­sja kon­kur­sowa w skła­dzie: dr  Adam Micha­lec, dr Wal­de­mar Ogłoza i mgr Bar­tło­miej Zakrzew­ski wyty­po­wała 6 naj­lep­szych prac. Ich Auto­rzy zapre­zen­tują je pod­czas Woje­wódz­kiego Mło­dzie­żo­wego Semi­na­rium Astro­­no­­miczno-Astro­­nau­­ty­cz­nego, które odbę­dzie się 2 czerwca 2017 roku w Mło­dzie­żo­wym Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nym. Ponadto Komi­sja wyróż­niła 3 opra­co­wa­nia.  ...

Czytaj dalej...

Co słychać na blogu Obserwatorium?

Zamieszczony przez w dniu 25 maja 2017

Co słychać na blogu Obserwatorium?

Sło­neczna pogoda wykluwa się dość powoli, ale z pew­no­ścią jasnych i bez­chmur­nych dni będziemy mieli coraz wię­cej. W ocze­ki­wa­niu na pogodne niebo w ciągu dnia, pro­po­nu­jemy sło­neczny ele­men­tarz. Poznaj­cie kilka pod­sta­wo­wych ter­mi­nów opi­su­ją­cych naszą naj­bliż­szą gwiazdę. Struk­tury opi­sane na foto­gra­fii – do zoba­cze­nia oczy­wi­ście u nas 🙂

Czytaj dalej...
Strona 4 z 12« Pierwsza...23456...10...Ostatnia »