Aktualności

Wakacyjne niebo – lato 2018

Zamieszczony przez w dniu 26 czerwca 2018

Wakacyjne niebo – lato 2018

Spoj­rze­nie w waka­cyjne niebo 2018 Latem, w okre­sie urlo­pów i waka­cji, jak zwy­kle będziemy mak­sy­mal­nie sta­rać się, każ­dego dnia, korzy­stać z dobro­dziejstw sło­necz­nego nieba. Rze­czy­wi­ście, jest to bowiem okres dłu­gich dni – cho­ciaż już nie tak dłu­gich jak dni czerw­cowe – mamy nadal krót­kie noce, które nie­zbyt sprzy­jają obser­wa­cjom astro­no­micz­nym. Tym nie mniej, wiele cie­ka­wych zja­wisk będziemy mogli zaob­ser­wo­wać na nie­bie w okre­sie tego­rocz­nych waka­cji, z któ­rych nie­wąt­pli­wie...

Czytaj dalej...

Wizyta w Planetarium i Obserwatorium Śląskim

Zamieszczony przez w dniu 18 czerwca 2018

Wizyta w Planetarium i Obserwatorium Śląskim

16 czerwca 2018 roku z ul. Szkol­nej w Nie­po­ło­mi­cach wyru­szyła ekipa, która posta­no­wiła odwie­dzić Pla­ne­ta­rium i Obser­wa­to­rium Ślą­skie w Cho­rzo­wie, Pla­cówka ta zostaje zamknięta na czas remontu i otwarta ponow­nie dopiero w 2020 roku. Uczest­ni­kami byli nasi ucznio­wie oraz rodzice i naj­bliżsi ich krewni. Przy sprzy­ja­ją­cej pogo­dzie wszy­scy dotarli do Cho­rzowa na seans w Pla­ne­ta­rium pt. “Wygląd nieba nad Cho­rzo­wem”. Seans był pro­wa­dzony na żywo i dostar­czył...

Czytaj dalej...

Zapraszamy na Noc Bibliotek

Zamieszczony przez w dniu 07 czerwca 2018

Zapraszamy na Noc Bibliotek

W naj­bliż­szą sobotę, 9 czerwca od godziny 18 do 24 będziemy obecni w Biblio­tece Publicz­nej w Nie­po­ło­mi­cach. Zor­ga­ni­zu­jemy tam sze­reg przed­się­wzięć zarówno dla dzieci, jak i mło­dzieży oraz osób doro­słych. Zaś przed budyn­kiem usta­wimy tele­skop słu­żący do obser­wa­cji tar­czy pla­nety Jowisz i jej czte­rech księ­ży­ców gali­le­uszo­wych. Na aktyw­nych uczest­ni­ków naszych zajęć cze­kają upo­minki i słodki poczę­stu­nek....

Czytaj dalej...

Wyjazd do Chorzowa – PRZYPOMNIENIE

Zamieszczony przez w dniu 07 czerwca 2018

Wyjazd do Chorzowa – PRZYPOMNIENIE

Przy­po­mnie­nie dla Uczest­ni­ków - har­mo­no­gram wycieczki do Cho­rzowa w dniu 16 czerwca 2018 roku: 1. Zbiórka – przy ulicy Szkol­nej 8:00 2. Wyjazd do Cho­rzowa 8:15 3. Seans w Pla­ne­ta­rium w Cho­rzo­wie 11:00 4. Zwie­dza­nie Obser­wa­to­rium 12:30 5. Wyjazd do Nie­po­ło­mic 15:00 6. Powrót do Nie­po­ło­mic ok. 18:00 Wyży­wie­nie we wła­snym zakre­sie.   Infor­ma­cji udziela kie­row­nik wycieczki p. Monika Maśla­niec:...

Czytaj dalej...

SPOJRZENIE NA NIEBO 2018 – wyniki konkursu

Zamieszczony przez w dniu 07 czerwca 2018

SPOJRZENIE NA NIEBO 2018 – wyniki konkursu

6 czerwca 2018 roku w Mło­dzie­żo­wym Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nym w Nie­po­ło­mi­cach odbyło się posie­dze­nie Komi­sji kon­kur­so­wej w skła­dzie: 1. mgr Monika Maśla­niec 2. mgr inż. Domi­nik Paster­nak 3. mgr Janusz Nice­wicz Komi­sja zatwier­dziła 7 prac z 7, które wpły­nęły na kon­kurs. W wyniku gło­so­wa­nia przy­znano: W kate­go­rii I klas I-III: I miej­sce – Mag­da­lena Kuczek oraz Mate­usz Ptasz­nik (ex aequo) – Szkoła Pod­sta­wowa nr 3 w Nie­po­ło­mi­cach W kate­go­rii II...

Czytaj dalej...